L’Ajuntament d’Artà manifesta la seva oposició al nou emissari submarí de la depuradora de Ca’n Picafort

A proposta de l’Ajuntament de Santa Margalida i amb la col·laboració del GOB Mallorca

L’Ajuntament d’Artà manifesta al Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient i a la Conselleria de Medi Ambient la seva oposició frontal al projecte de nou emissari submarí de l’EDAR de Ca’n Picafort

La comunicació s’ha acordat en reunió extraordinària, avui, de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Artà, conformada per representats d’Alternativa per Artà (1), El Pi (2) i Socialistes d’Artà (2), ha acordat avui, en sessió extraordinària convocada per tractar aquest únic punt -amb l’assistència del Batle, T. Gili, el 1er. Tinent de Batle, M. Galán, i la 2a. Tinent de Batle, Aina Comas Delgado- manifestar expressament al Ministeri de Medi Ambient i a la Conselleria d’Agricultura i Medi Ambient del Govern Balear, la seva oposició al projecte «Nova EDAR. Col·lectors i emissari a Ca’n Picafort. T.M. de Santa Margalida. Illes Balears. Clau 11.307-0466/2101. Codi 20150098 DEP».

NotíciaÚH230716_Emissari_CanPicafort(Retall del diari Última Hora, de dia 23-07-2013)

L’Acord s’ha pres a rel d’una sol·licitud expressa formulada per l’Ajuntament de Santa Margalida que, com el GOB Mallorca, també han reiterat l’oposició frontal a aquesta infraestructura submarina.

Novament, l’Ajuntament artanenc actua en defensa dels valors ambientals del seu propi territori. Igual que ho feu fa mig any contra el projecte de xibiu promogut per l’Ajuntament de Santa Margalida -per ubicar-se el mateix dins de territori artanenc i per anar en contra d’una adequada conservació dels valors naturals de l’arenal de Sa Canova i el torrent de Na Borges-, ara ho fa instat per aquell mateix Ajuntament veïnat, en defensa dels valor naturals submergits presents i expressament protegits per normativa europea i autonòmica.

AcordEmissariCanPicafort290716

mapa llevant(Imatge de l’àmbit de la Reserva Marina de Llevant)

A l’Acord, bàsicament, es remarca la existència sempre de riscs que els emissaris com aquests d’aigües depurades d’una Estació de Depuració d’Agües Residuals (EDAR) no avaqüin sempre aigües degudament tractades, i s’hi remarquen figures de protecció ambiental de caràcter europeu i autonòmic presents a l’entorn, com són ara el LIC-ZEPA ES5310005 Badies de Pollença i Alcúdia (Xarxa Natura 2000), un del principals valors del qual són els fons amb praderia de posidònia oceànica, i la Reserva Marina de Llevant, molt pròxima a l’esmentada infraestructura.

LICBadiesAlcudiaPollensa(Imatge del l’àmbit del Lloc d’Interès Comunitari (LIC) Badies de Pollença i Alcúdia)

Sobre la notícia publicada avui a “Última Hora”

Ens sap molt de greu haver d’externalitzar feines que s’haurien de poder assumir per personal municipal (a l’Ajuntament es compta amb, al menys, dos lletrats del més alt nivell funcionarial i amb funcions que tenen directament a veure amb el patrimoni municipal). No podem, però, assumir més riscs.

A nivell polític, senzillament procuram no badar, a la vista dels efectes molt negatius, per al tema, que ja tenen les “badades” d’anteriors responsables.

L’Ajuntament es veu ara obligat a anar a contrapèl, havent de valorar la interposició d’un contenciós-administratiu, quan aquest hauria hagut de ser el paper, si un cas, de l’Església, en el cas que a l’Ajuntament no s’hagués badat, fent cas a un seguit de precs i avisos, o donant compliment al mandat del Ple amb l’aprovació de la primera Moció amb què s’acordà instar l’equip de govern a inscriure el bé, i si determinats funcionaris haguessin demostrat un poquet de zel i diligència.

UH260316_Noticia_encarrec_advocat_defensaTitularitatSantSalvador

Vivendes d’emergència social. Alguna de les línies de feina de la Regidoria de Serveis Socials

Una bona iniciativa, la de l’Ajuntament d’Inca publicada avui a la premsa: Bancos y consistorio crean una bolsa de viviendas de emergencia.

Des de l’Ajuntament d’Artà es va traslladar a la F. Armengol, dia 3, entre d’altres necessitats, la de comptar amb habitatges disponibles per a casos d’emergències, concretament, la possibilitat que, des del Govern, s’impulsàs alguna mena de conveni amb la SAREB de manera que l’Ajuntament pogués disposar d’almenys alguna les vivendes buides que té aquesta “banca dolenta” al municipi.

2018610

La Presidenta va indicar a la regidora de Serveis Socials, Aina Comes, el Conveni signat entre l’IBAVI i la SAREB, pel qual El Govern obtendrà 75 habitatges de la SAREB per destinar-los a lloguer social.

El contacte amb la Directora de l’IBAVI està fet i s’està a l’espera que es confirmi, en primer lloc, confirmació que Artà és un dels municipis en què es troben vivendes de la SAREB incloses al Conveni per, posteriorment, estudiar la fòrmula que permeti l’ús per part de l’Ajuntament.

Ple ordinari Gener 2016. Esmenes a Moció d’UIA sobre recuperació de la titularitat de les murades (i recinte) de Sant Salvador

En relació amb la Moció presentada per UIA a la reunió de Comissions Informatives prèvia al Ple d’avui, en què es proposava “Iniciar el Contenciós-Administratiu per tal de recuperar la titularitat pública de les muralles [sic] de Sant Salvador” (abaix, primera imatge).

Aquesta Moció, si s’aprova, haurà quedat substancialment millorada per l’acció de la nostra regidora, informant-la i donant-li més precisió (molt important pel que fa a terminis), a través d’un seguit d’esmenes. Ni més ni menys, amb les nostres aportacions, s’ha millorat i aclarit el QUÈ s’ha de defensar com a propietat pública municipal (Murades i recinte); el QUI és la persona jurídica que ha inscrit primer al Registre el bé (Parròquia de la Transfiguració del Senyor); i el QUAN: data de la inscripció (09-03-2015), i data, en conseqüència, de termini per a la presentació de qualsevol recurs davant l’Administració de Justícia (09-03-2017).

Havent-se assumit el més important de les nostres esmenes, i per no obstaculitzar si no, ben al contrari, col·laborar proactivament també des del Ple en l’objectiu de la defensa de la titularitat pública de les murades i recinte de Sant Salvador, de manera que el màxim òrgan de govern municipal ja s’haurà expressat clarament per segona vegada en aquest sentit, Aina Comes votarà a favor de la Moció finalment presentada (abaix, segona imatge), i encara hi proposarà una nova esmena, consistent en afegir-hi un segon Acord: “Trametre aquest Acord a la Parròquia de la Transfiguració del Senyor, com a part interessada en l’expedient”.

No obstant l’anterior, no podem deixar de lamentar el cinisme que representa la presentació ara d’aquesta Moció per part d’UIA, pretenent atorgar-se iniciativa en la defensa de la titularitat pública municipal de les murades de Sant Salvador i recinte, quan es tracta d’un grup responsable directe que l’Ajuntament es trobi en desavantatge jurídic davant la Parròquia d’Artà en relació amb la titularitat d’aquest important bé immoble, no obstant que aquesta no sol·licità la inscripció al Registre de la propietat fins dia 10 de desembre de 2014, quedant formalitzada aquesta dia 9 de març de 2015. La inscripció d’aquest bé per part de l’Església es va fer en el context d’una inscripció massiva i sistemàtica de béns immobles els darrers mesos de vigència de la modificació aznariana de la Llei Hipotecària que li facilitava la operació, per la qual, segons algunes informacions, s’haurien inscrit aproximadament 500 béns només a l’illa de Mallorca.

Cal recordar que, des de finals d’octubre de 2013, amb la formulació d’un prec per part del representant d’IniciativaVerds (IV) sol·licitant la immatriculació de les murades i recinte de Sant Salvador (el batle d’Artà era llavors J. Alzamora, portaveu d’UIA: en aquells moments responia que “feia temps”, que es traballava en el tema), en al menys dues ocasions més des del Plenari, i sempre a instància dels grups Socialistes d’Artà i IV (a part de multitud de Precs i Preguntes formulades per part d’aquests dos grups, la legislatura passada, a l’oposició), es recordà de manera intensiva a l’equip de govern la necessitat d’efectuar aquesta inscripció al Registre de la Propietat: va ser en forma de presentació d’una Moció conjunta entre tots dos grups, presentada en una primera ocasió el mes de febrer de 2014, i novament, quedant aprovada, el mes de setembre, havent-se donat mig any llarg de marge a l’equip de govern, a sol·licitud seva, deixant la moció damunt la taula, perquè “estaven fent feina en el tema”. La única “feina” que es va demostrar per part de l’anterior equip de govern tot aquell temps, entre el primer Prec en què el tema sortí a la llum pública (octubre de 2013) i la Sol·licitud d’immatriculació feta per la Parròquia de la Transfiguració del Senyor el desembre de 2014, va ser l’encàrrec d’un Informe històric aquell mateix novembre de 2013, que es va rebre a finals de desembre de 2013. A partir d’aquell moment, a part de donar llargues i “badar“, no es té coneixement de cap actuació per part dels responsables municipals, fins a la Providència de Batlia signada dia 20 d’abril de 2015 pel següent Batle d’aquell mateix equip de govern, T. Gili (El Pi), ja massa tard, en base a un Informe de Secretaria de data 15 d’abril del mateix any.

En definitiva, per mor de la desídia i/o irresponsabilitat demostrats per l’anterior equip de govern, des del moment d’assumir l’objectiu de defensar la titularitat pública municipal de les murades i recinte de Sant Salvador com a Tinent de Batle del nou equip de govern conformat el passat mes de juny de 2015 (Socialistes, El Pi i Alternativa per Artà), la nostra representant s’ha vist limitada en les seves possibilitats, a iniciar la preparació, segurament per la via dels tribunals de Justícia, d’una disputa per la titularitat d’aquest bé amb l’Església -amb un termini màxim si acaba en la presentació d’un recurs judicial, fins a març de 2017 (dos anys de marge, a partir de la immatriculació que en féu la Parròquia). El compromís del nostre grup i la nostra regidora envers la defensa de la titularitat pública d’aquest bé és un compromís programàtic de importància prioritària, i ve inclòs també en el Programa conjunt d’actuacions previst en l’actual Pacte de govern municipal amb els grups municipals Socialistes d’Artà i El Pi.

Pel que fa a les esmenes, en la major part assumides a la Moció que finalment es discutirà avui, a la Part expositiva sobre tot es varen dirigir a denominar amb claredat la persona jurídica que ha inscrit les murades i recinte: la Parròquia de la Transfiguració del Senyor, i la data d’aquesta immatriculació, dia 9 de març de 2015, a partir de la qual, com hem dit, computen els terminis per a la presentació de recursos judicials (dades recollides a na nota simple registral en poder dels serveis jurídics de l’Ajuntament, a què UIA hauria pogut tenir accés per a una correcta redacció de la Moció, si ho haguessin sol·licitat).

A la Part dispositiva, es va proposar modificar l’Acord ampliant el ventall de possibles actuacions per a la defensa, dins del marge de temps existent, de la titularitat pública de les murades i recinte de Sant Salvador, a expenses del que puguin recomanar els serveis jurídics finalment, afegint, molt important, la referència al “recinte“, i no només a les Murades:

“Instar l’equip de govern a la defensa de la titularitat pública municipal de les Murades/Muralles i recinte de Sant Salvador, si s’escau, interposant el recurs que pertoqui davant instància judicial, atesa la immatriculació d’aquest bé immoble per part del Bisbat/Parròquia”.

Avui proposarem afegir 2on Acord: “Trametre aquest Acord al Bisbat/Parròquia de la Transfiguració del Senyor, com a part interessada en l’expedient”, considerant que amb aquesta comunicació expressa de l’Acord, essent un Acte impugnable, l’Ajuntament guanya en seguretat jurídica, més encara davant l’horitzó d’un litigi als tribunals de Justícia.

1a. versió de la Moció d’UIA (sense les nostres esmenes):

MocioMuradesUIA_PleArta_Gener2016a_160116

2a. versió de la Moció d’UIA (amb algunes de les nostres esmenes):

MocioMuradesUIA_PleArta_Gener2016bEnllaçam també, per seu interès informatiu, a imatges (1 i 2) del reportatge de Sebastià Sansó publicat a “Diario de Mallorca” dia 5 d’octubre de 2014, sobre la titularitat d’aquest bé

Publicació i entrada en vigència del Conveni de delegació de competències municipals de l’Ajuntament d’Artà a l’ADU

BOIB núm. 190, de 31-12-2015:

Conveni de delegació de competències municipals de l’Ajuntament d’Artà a l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca

L’Aj. d’Artà, entre els que més s’han esforçat en transparència

Al reportatge de Margalida Bonnín publicat avui a l’Ara Balears, l’Ajuntament d’Artà figura entre els que més han avançat fins ara en l’adaptació a la Llei de Transparència.

Si bé encara queda molt per fer, com per exemple, la publicació de les actes de les reunions de la Junta de Govern Local, i si bé s’ha de dir que no ens consta que cap Ajuntament ni un no acompleixi a dia d’avui amb el 100% de l’establert, consideram que és positiu el camí fet fins ara a Artà i de fet així es comença a reconèixer pels mitjans…Reportatge_MBonnin_Ajuntaments_LleiTransparencia271215

Signatura del Conveni de Delegació de les competències en Disciplina urbanística

10172759_1507969142832603_7671963065743515762_n

Avui per nosaltres és un dia de celebració. I ‪#‎PerArtà‬.

Amb la firma per part del Batle d’Artà, Tolo Gili, de la delegació de competències en disciplina urbanística al sòl rústic en l’Agència de Disciplina Urbanística del Consell, culmina un dels principals reptes i objectius del nostre programa i del pacte amb El Pi i els Socialistes d’Artà, això és, l’adopció de mesures, com aquesta, dirigides a una gestió sostenible del territori, coadjuvant en l’acompliment de la normativa existent.

Una gran passa en protecció del territori i el paisatge i en seguretat jurídica, tant per a la ciutadania, com per a la pròpia administració municipal. Enhorabona!

Foto amablement facilitada per Ivan Sevillano, del grup Podem al Consell i membre del Consell de Direcció de l’ADU.

+ Info: http://www.conselldemallorca.net/?id_section=302&action=news&id_article=22769&id_parent=302

L’Ajuntament d’Artà delega les competències en disciplina urbanística en sol rústic a l’APLUTUM, l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca

PI, PSOE, AA i UIA votaren a favor mentre el PP es va abstenir

plenarijuliol

Un dels punts claus del nou pacte de govern municipal a Artà va ser aprovat al plenari d’ahir 27 de juliol amb 12 vots favorables de l’equip de govern (PI, PSOE i AA) al qual es van afegir els UIA El representant del PP es va abstenir.

No va haver sorpreses a la votació. Aquest acord era un dels punts bàsics de l’acord de govern per un dels socis, Alternativa per Artà, PI i PSOE, que amb diferents arguments van rebutjar una proposta similar al plenari de 24 de setembre de 2013. Llavors, a una sessió completament centrada a l’agut conflicte educatiu provocat pel PP, que va deixar gairebé desapercebut el debat de l’APLUTUM, el vot dels Verds (que havia defensat sense èxit dues vegades la mateixa proposta a la legislatura 2007-2011) i els 3 d’UIA no van ser suficients davant l’abstenció del PSOE i PP (6 vots) i el vot en contra del PI (3 vots). Era necessària majoria absoluta.

Què ha canviat en poc menys de dos anys per aquest canvi de vot en el PI i PSOE? Evidentment, que era una de les condicions del pacte de govern amb Alternativa per Artà, en part hereva dels Verds d’Artà. En el debat d’ahir Manolo Galán (PSOE) regidor d’urbanisme afirmava que l’actual Consell de Mallorca garanteix la recuperació de l’esperit i funcionament inicial de l’APLUTUM (anul·lant la modificació dels estatuts que es va dur a terme el PP durant la legislatura passada) i que tornaran a estar representats els batles dels municipis que han cedit les competències a l’APLUTUM, i es dotarà adequadament de recursos i els es podran retornar als ajuntaments els excedents resultants de les recaptacions de les multes, una vegada satisfets les despeses de gestió de l’agència. Tant ara com al 2013, només es poden transferir a l’APLUTUM les noves infraccions detectades a partir de la signatura del conveni; al contrari, els expedients oberts fins ara per l’Ajuntament d’Artà no es poden delegar. Jaume Alzamora (UIA), encara que van votar a favor, va demanar que s’esperi a firmar el conveni a la propera modificació dels estatuts de l’APLUTUM adduint que MÉS, el seu partit, proposa que les multes que es recaptin passin íntegres als municipis (i no només els excedents, una vegada coberta la despesa de la pròpia agència). Va argumentar la seva posició amb la da dels 32.575€ cobrats per l’Ajuntament d’Artà als darrers 3 mesos.

Joan Lliteras (PP), va justificar la seva abstenció en què els expedients anteriors segueixen sense poder-se delegar. Aina Comas (AA), va mostrar la seva satisfacció per aconseguir un acord llargament perseguit per membres del seu grup (en una clara al·lusió a la feina del regir de Verds d’Artà, Guillem Caldentey a les dues darreres legislatures). Va se l’única regidora que va citar l’objectiu de l’agència de “restablir la legalitat urbanística” o sigui l’eufemisme a l’ús per evitar les paraules tabú “demolicions de les obres il·legals i il·legalitzables” mentre altres parlaven dels doblers de les multes. Finalment, Tolo Gili (PI), va argumentar altre pic sobre el canvi de les condicions financeres del conveni (multes).

Després de tant de temps, sembla que la famosa “Operació Pipí” ha començat a tenir algun efecte. Ara queda per veure què passarà amb la patata calenta de la llarga sèrie d’expedients d’infraccions no prescrites que cap batle de cap partit ha volgut assumir. Fins ara clar la disciplina urbanística, la recuperació de la legalitat urbanística no ha estat una preocupació de cap batllia. La cessió de la disciplina urbanística al Consell és un necessari mal menor davant la falta de valor per assumir-la des dels ajuntaments. El debat d’ahir en el que només Aina Comes va gosar esmentar la “recuperació de la disciplina urbanística” no es un bon presagi per a la correcta resolució dels expedients pendents, que possiblement acabin també al Consell via subrogació en la competència d’uns expedients que es deixaran caducar per falta de valor per dur en davant les demolicions pendents.

Comentari a part mereix la ”puja o subhasta” de MÉS, expressada per en Jaume Alzamora (UIA) d’haver qui “dona” més de les multes recaptades per l’APLUTUM als municipis que hi cedeixin les competències. Alzamora obvia que els municipis cedeixen unes competències que no estan dispostos a exercir, i el Sr. Alzamora és un exemple redó de batle incapaç de complir les seves obligacions en matèria de disciplina. Però a més, al platejar que les multes passin íntegrament als municipis i no serveixin en primer lloc per assegurar la dotació de personal i mitjans de la pròpia agència, està creant les condicions perquè es debiliti la capacitat de la pròpia APLUTUM per protegir la legalitat urbanística, per lluitar conra l’urbanisme il·legal objectiu que mai ha estat el del Sr. Alzamora i el seu partit.

#Transparència. Avanços ràpids i importants per facilitar la feina de l’oposició

EntregaClaus070715

Molt contents amb els avanços que es van produint, ràpidament, per iniciativa de l’equip de govern, en el sentit de facilitar al màxim la tasca dels grups i regidors de l’oposició. Dimarts passat, dia 7, al final de la sessió extraordinària del Ple, tal i com es va publicar a “Última Hora“, es varen entregar les claus: del despatx amb ordinador, de la sala de reunions, i per accedir (només a través d’aquell ordinador), a documents com ara els Registres d’Entrada i Sortida de l’Ajuntament. La Sala de reunions i despatx es troben al primer pis de l’edifici consistorial.

SalaReunions_oposicio
Es tracta de mesures que vàrem tractar des de les primeres reunions amb els socialistes fa un mes, quan començàvem a negociar amb ells la possible conformació d’un pacte de govern. Es tracta de mesures recollides en el Pacte de govern municipal 2015-2019.

Imatges: https://goo.gl/photos/Wamu6C4ebiC88AKL9