Encetam la feina pel Programa electoral de les eleccions municipals del 2019

Abaix, trobareu els enllaços als 5 primers documents que discutirem el proper dissabte 26 de gener, a les 17h. a la sala d’actes del Teatre Municipal d’Artà.

Aquesta primera sessió l’hem anomenada Bloc 1. Marc polític general. Revisarem la trajectòria de la nostra agrupació i ens definirem també sobre les qüestions de compromís amb la Llengua catalana, Dret a l’autodeterminació, model d’Estat i Memòria històrica; en aquests dos darrers punts, a partir de les mocions que hem defensat la present legislatura, que acaba.

Els documents (amb l’excepció de les dues mocions, que estan en format pdf) són editables i comentables, i hi podeu deixar les vostres aportacions. A mida que els aprovem, els anirem publicant.

Properament difondrem les següents convocatòries i documents a debatre.

La llengua.

Dret a ser, Dret a sentir.

Cap a la nostra sisena legislatura.

– Moció (setembre 2018): Per a la retirada de símbols i distincions franquistes, i per l’impuls de la Memòria democràtica.

– Moció (novembre 2018): Per a la derogació del delicte d’Injúries a la Corona, i per a reafirmar el compromís amb els valors republicans i la democràcia.

IMG-20190118-WA0006

Proposta al Ple d’octubre: Instar la Conselleria de Territori a la redacció d’un Pla d’Ordenació del Litoral que blindi el caràcter verge de les platges d’Artà

Alternativa per Artà presenta al Ple una Moció amb què es proposa instar la Conselleria de Territori a la redacció d’un Pla d’Ordenació del Litoral que blindi el caràcter verge de les platges d’Artà. El grup municipal UIA s’hi ha adherit.

Es proposa també donar suport a una Proposició No de Llei del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, “Contra la reprivatització del litoral a les illes balears» i per tal de fer efectiu el traspàs de les competències executives en la gestió del domini públic marítimo-terrestre”.

planol_instal_lacionscostatemporada_figuresproteccio_liczepa_len_arta_visor_sitibsa(Imatge: Plànol de distribució d’instal·lacions de servei de temporada extret del Visor del SITIBSA (Conselleria de Territori); s’hi observen les diferents capes de protecció mediambiental)

Els motius per presentar aquesta Moció són, resumidament, els següents:
La pressió turística i d’usos lucratius sobre la nostra costa, a l’escaire de les temporades de rècords dels darrers anys, no fa més que augmentar, arribant a afectar el litoral d’Artà, i donant peu fins i tot a la presentació de projectes que no interessen al nostre municipi, com ara i recentment un bar de platja («xiringuito») dins l’àmbit del torrent de Na Borges, o un avant-projecte d’urbanització de 200 xalets al pinar de Sa Canova presentat l’any 2012 davant l’Ajuntament i en empara de la Llei de Turisme (“Llei Delgado”).

El compromís municipal envers la conservació del litoral artanenc i les seves platges és permanent, així com la convicció que la “Marca Artà” va i ha de continuar anant lligada a un territori, un litoral, i unes platges úniques pel seu estat de conservació verge i natural -també com a atractiu turístic únic (i sostenible).

La Llei de Costes, com el seu Reglament, recentment modificats, inclouen la prescripció a les Comunitats Autònomes d’establir la catalogació, determinació i delimitació de les platges urbanes i naturals, amb desenvolupament normatius dels usos que s’hi poden fer, «tenint present el caràcter urbanitzat o rural dels terrenys contigus a cada un dels trams, així com el seu grau de protecció mediambiental».

La Comunitat Autònoma de les Illes du retràs en el desenvolupament d’aquesta figura de protecció i ordenació dels usos. A la Disposició Transitòria 24a. de l’actual Reglament de Costes, en vigor des de dia 12 d’octubre de 2014, s’establia el termini de què disposaven les administracions competents per tal de dur a terme aquesta catalogació, d’un any a partir de l’entrada en vigor del Reglament (això és: dia 12 d’octubre de 2015).

En general, tots els partits mallorquins i balears amb un mínim de sensibilitat “nacional” i, sobre tot, ambiental, cerquen la progressiva transferència de competències, també sobre litoral (veure, per exemple, les propostes de resolució de MÉS i El Pi, aprovades al Parlament el passat dia 27 de setembre).proposta_mes_resolucio12_parlament270916

proposta_elpi_resolucio12_parlament270916

noticiauh311016_govern_inici_gestions_traspas_competencies_litoral

Com s’ha apuntat anteriorment, la competència en ordenació del territori (per al cas, redacció del Pla d’Ordenació del Litoral) ja es té i no es desenvolupa, tot i anar endarrerits segons el que marca el Reglament de Costes en vigor i, sobre tot, tot i ser potencialment beneficiosa per a les Illes pel que suposa d’ordenació i limitació d’usos, comparativament parlant si tenim present que, actualment, des de Costes s’actua amb una normativa a la mà (Llei i Reglament de Costes) gens adequada pel que fa a la realitat de les Illes.

Breu resum del tractat a l’escala feta a Artà dia 22, de la campanya “Repensem Mallorca”

CeLNLuFWIAA_dmU[Imatge publicada pel regidor d’UIA Amalio Arnandis a Twitter]

Com que el contingut de la notícia publicada avui a Diario de Mallorca sobre la visita del President del Consell de Mallorca a Artà dimarts és molt pobre -com ho és la informació donada, abans i després, fins ara, per part del propi Consell i D. I. de Participació Ciutadana i Joventut (a càrrec del “cap de l’#oposicióresponsable” d’Artà, J. Alzamora), havent-s’hi tractat qüestions molt interessants i trascendentals per al municipi, miram de resumir-ne esquemàticament, però de manera prou més extensa i així, també més entenedora, els punts sobre els que es va debatre.

Acompanyaren al President Miquel Ensenyat Joan Font (D.I. de Cooperació local), Jaume Alzamora (Director Insular Participació) i Catalina Socies (Cap de gabinet del President).

Exposició dels representants del Consell

1.- Joan Font començà explicant que, aviat, es convocaran dues línies d’Assistència tècnica als Ajuntaments, una de les quals per a projectes que poden abastar fins al 100% del cost de les obres -en el cas d’Artà la quantitat prevista és de 165.500 euros. L’altra convocatòria és per a despeses de manteniment, amb un pressupost de 20.500 euros.

2.- En estudi tenen altres possibles convocatòries de subvenció i finançament: una per a fuites d’aigua i l’altra per a la compra de vehicles municipals elèctrics.

3.- Informa que hi ha un servei web, Eurolocal, que és una eina per tal de detectar convocatòries europees a les qual els Ajuntaments s’hi poden acollir així com per donar suport tècnic per tal de preparar tota la documentació. (Posam enllaç a la web europea, atès que el contingut de la del Consell que hem trobat, està totalment desfasat.)

4.- També ofereixen l’estudi de les barreres arquitectòniques dels espais públics del municipi d’Artà i l’estudi de necessitats de personal tècnic dels ajuntaments (aparelladors, arquitectes, comptables, lletrats…)

5.- Possibilitat de col.laborar en l’estudi tècnic del consum energètic i de les mesures a prendre.

6.- També s’està estudiant el tema de les “bombes hidrants”, són les bombes d’aigua que els bombers fan servir, sobretot, als nuclis urbans petits.

El President explicà que té constància del tema dels Fons estatutaris originalment compromesos per a rehabilitar el monestir de Bellpuig. Que, a través d’un conveni, pendent de signar entre el Consell i l’Ajuntament d’Artà, es millora la situació a la pràctica, amb l’eliminació dels estrictes terminis d’aquelles inversions. Explicà també tornant a la situació dels Fons estatutaris que, de fet, el Govern de les Illes està encara pendent de signar-les, atesa aquesta situació de tenir un Govern de l’Estat en funcions.

Exposició dels representants municipals

1.- El Batle exposà que Artà és un dels poquíssims (dos o tres a tota l’illa) que ha adaptat la seva normativa urbanística (Normes Subsidiàries: NNSS) al Pla Territorial de Mallorca (PTM) aprovat l’any 2004, no obstant que aquesta adaptació era obligatòria. Això va significar un esforç important que no ha suposat cap mena de contraprestació ni de reconeixement per Artà tenint en compte per altra banda la protecció territorial assumida per l’Ajuntament via aquestes mateixes NNSS (aprovades i adaptades al PTM l’any 2010); es considera que això s’hauria de veure, d’alguna manera, recompensat, especialment ara que ja s’anuncia l’impuls d’un nou PTM.

2.- Es planteja la possibilitat que es facin càrrec de la construcció d’un nou parc de bombers. L’Ajuntament podria aportar el solar. L’anterior parc podria quedar per a usos municipal. (Apunt nostre: per a poder aportar sòl, per exemple, per al cas, per a un nou Parc de Bombers, és important tenir molt present una política “expansionista” en sòl urbà; per això vàrem insistir, en la Declaració d’intencions aprovada per l’Ajuntament fa unes setmanes, de cara a que s’instal·li al Polígon d’Artà uns nova residència privada de gent gran, que una de les formes de compensació a l’Ajuntament havia de ser la compra de sòl a disposició de l’Ajuntament).

3.- A. Comes, regidora de Serveis Socials, Medi Ambient i Patrimoni, va incidir que en temes socials hi ha bon nivell de col·laboració i inversió (s’ha pujat un poc) però trobam molt necessari l’estudi de la possibilitat d’aconseguir d’un sistema de transport adaptat per tal de que les persones majors que viuen a Sa Colònia (també Betlem i S’Estanyol) puguin fer ús del Centre de Dia. També es demanà més suport tècnic en el tema de l’elaboració i promoció del Pla d’Igualtat.

4.- En quant a Patrimoni, s’explicà les gestions amb Demarcació de Costes envers la cessió dels dos escars que encara queden a Ca los Camps. Que hi ha disponibilitat en fer aquesta cessió a l’Ajuntament d’Artà tot i que queda tancar el tema de la propietat dels mateixos amb els hereus de les concessions inicials. La demanda concreta: atès que aquestes edificacions tradicionals estan incloses en el conjunt arqueològic declarat com a Bé d’Interès General, i que el Consell, per tant, hi té alguna competència, s’espera de la institució insular alguna col·laboració, que pot ser econòmica i/o tècnica.

5.- Quant a residus, la regidora posà damunt la taula l’interès que es pugui tractar a Artà (o, al menys, a la comarca) la fracció orgànica així com les restes de poda, tal com ja han demanat altres ajuntaments. S’informà que aquesta voluntat ja ha estat traslladada a la Consellera de Medi Ambient, Sandra Espeja.

Aquest és un resum de les notes que va prendre la nostra regidora. L’Ajuntament rebrà del Consell un acta-resum del que es va parlar. També es va fer esment del tema dels períodes d’al·legacions a la nova Ronda d’Artà i a la GR-222, “d’Artà a Lluc a peu”. Avançàrem que en faríem, sobretot a la Gr-222, però no es tractà gaire més extensament. A continuació hi va haver una exposició del Repensem Mallorca a les entitats convocades.

Al Mercat d’Artà

Al mercat d’Artà la gent ens va fer arribar els següents comentaris i propostes:

 • “És necessari que l’Ajuntament atengui als mes pobres.”
 • “L’Ajuntament hauria de subvencionar les cadires amb motor per a les persones amb discapacitat.”
 • “S’ha d’arreglar l’asfalt del meu carrer. És vergonyós així com està!”
 • “Asfaltar el carrer Batlessa.”
 • “Que les faroles no s’apaguin tan prest, sobretot els caps de setmana. Si tornes a casa un poc tard no hi veuen gens.”
 • “Vull que l’Ajuntament ajudi al poble. S’ha d’ajudar a la gent que més ho necessita.”
 • “No enganar al poble!”
 • “La recollida de rebuig hauria de ser més d’una vegada a la setmana. És un poal que s’omple ràpid i arriba a fer pudor!”
 • “Que al poble tots siguem iguals. Ningú és mes que ningú.”
 • “És necessari condicionar més el poble: arreglar les voreres, posar més papereres, arreglar l’asfalt…”
 • “No deixar que els animals que duen al mercat estiguin tot el dematí al sol, ni els ponis ni els de la parada que ven animals. És una tortura per ells, han de tenir ombra, pobres!”
 • “Que canviï més sovint el termini d’estacionament a banda i banda del carrer, no cada sis mesos, ja que sempre coincideix que durant els mesos d’estiu i de més calor tenim sempre els cotxes davant de casa els veïnats de la mateixa part del carrer.”
 • “Els veïnats del centre patim molt de renou, entre festes, terrasses de bars, mercats, etc. Vam presentar un escrit signat per molta gent a l’Ajuntament però no hem rebut resposta. “
 • “L’enllumenat del carrer Ciutat il·lumina cap a dalt més que cap a baix, produïnt molta contaminació lumínica i suposant un malbaratament d’energia.”
 • “M’agradaria que hi hagés més vegetació al poble, més arbres, més flors, jardins, jardineres, cossiols… enlloc de tant de ciment.”

Aquestes propostes, al igual que les altres que hem anat recollint, seran afegides a les problemàtiques que hauran de ser debatudes a properes assemblees obertes, a la recerca de possibles solucions. De moment les vostres aportacions ens estan ajudant molt a fer-nos una idea de les vostres preocupacions, ja es sap, el primer pas per solucionar un problema és detectar-lo.

Gràcies i seguiu participant, ja que és amb la col·laboració de tots com podrem arribar a consensos que millorin l’habitabilitat del nostre municipi.

Respostes dels veïnats, les primeres arriben de la Colònia

Un dels objectius de la nostra agrupació és incentivar la participació dels ciutadans en la política, i per això, al programa que estam repartint, hi vam deixar un espai perque cadascú aporti la seva.

Desde la Colònia ens han començat a arribar programes emplenats, amb propostes i comentaris dels veïns. Estam alabades de veure com la gent respon a la crida de participació, i de que les propostes que ens arriben siguin tan interessants i constructives:

 • “Obres abandonades que suposen un perill pels infants…”
 • “Cotxes abandonats al carrer fa més d’un any i la policia no fa res…”
 • “La biblioteca de la Colònia està abandonada, mai es pot imprimir perquè falta toner, paper…”
 • “Restringir l’ús de vehicles motoritzats a la carretera que va de sa Colònia a Ca los Cans”
 • “Bus per comunicar la Colònia amb Artà, també amb Manacor per mor de s’hospital”
 • “Informació municipal als veïnats en varis idiomes”

Debatrem aquestes problemàtiques a properes assemblees (no hi falteu!) i us mantendrem informats. Gràcies per ajudar-nos a construir un poble millor!

Al mercat de la Colònia

Avui hem estat al mercat de la Colònia, fent un poc de campanya i recollint propostes.

Algunes de les propostes que ens han arribat des de la Colònia són les següents:

 • “A veure si l’ajuntament podria posar a disposició dels residents un espai (finca, zona verda, solar…) per a fer hortets urbans. Em consta que hi ha gent interessada però es veu que els representats locals no hi estan tant.”
 • “Crec que seria interessant incloure cursos de formació per les persones que no s’han adaptat plenement al món digital (majors de 50 anys). Aquesta proposta seria de caire molt pràctic, per exemple passar les fotos del mòbil o la càmera a l’ordinador, explorar tot el que és pot fer amb el mòbil,… Diumenge vaig anar d’excursió amb un grup d’artanencs que em sembla que són els de la segona
  edat i es varen evidenciar aquestes dificultats.”
 • “A mig terme, creació d’un espai públic per a la música/teatre. Col·laboració des del consens amb el Centre Cultural en l’ús de les seves instal·lacions actuals.”
 • “Me consta que a Artà hi ha, encara, moltes deficiències d’accessibilitat al teatre i a la sala d’exposicions del primer pis i supòs que a altres llocs del poble -bars, tendes, locals comercials, etc.- , però pens que la majoria de propostes d’accessibilitat que faig es repeteixen tan a la Colònia com a Artà. “
 • Acabar el centre de la tercera edat

Feis-nos arribar les vostres!

Les nostres propostes!

Després d’un llarg procés participatiu ja tenim un primer document de propostes aprovades en assemblea que des d’Alternativa per Artà volem compartir amb tots els artanencs i coloniers.

Podeu consultar aquest document al nostre web,  i descarregar-lo en format pdf en català, castellà, anglés, i properament en alemany, a http://alternativaperarta.cat/programa-breu/

El nostre programa, però, es construeix dia a dia amb la vostra participació. Ens podeu fer arribar les vostres propostes a
alternativaperarta@gmail.com o a través d’algún dels nostres candidats.

#‎NoBadis‬ ‪#‎AlternativaProposa‬