Resposta del Consell de Mallorca a les nostres al·legacions a l’Estudi Informatiu de la Variant Nord d’Artà

El Consell respon les al·legacions a l’estudi informatiu de la Variant Nord

El gruix de les propostes ecologistes es debatran en redactar el projecte constructiu

L’equip redactor admet que es va confondre en la ubicació dels torrents d’Es Cocons i Sa Síquia, i remet el càlcul de cabals i conques a la redacció del projecte constructiu

Alternativa per Artà ha rebut resposta a les al·legacions que va presentar davant l’Aprovació Inicial de l’Estudi informatiu per a la determinació de la zona de reserva viària de la variant Nord d’Artà. Codi 15-18-0-EI del Consell de Mallorca, amb l’excepció de la preliminar, que era una queixa perquè l’esmentat estudi havia estat redactat exclusivament en castellà, obviant la normativa lingüística d’aquella pròpia institució insular (al menys: el Reglament de Regulació de l’Ús de la Llengua Catalana dins l’àmbit de competència del Consell Insular de Mallorca); per altra banda, a la resposta, al nivell tècnic, s’ha tornat a emprar exclusivament en castellà, reincidint en aquest incompliment de la norma lingüística.

Els tècnics redactors reconeixen la confusió entre els els torrents de Sa Síquia i Es Cocons i remeten a la redacció del projecte constructiu la correcció del càlcul de cabals i conques. Precisament va ser en revisar i al·legar l’Estudi preliminar de la Variant Nord, quan alternativa per Artà va detectar que les Normes Subsidiàries (NNSS) d’Artà no recullen com a zona de risc d’inundació les dues voreres de La Síquia, i van posar en coneixement del regidor d’urbanisme la necessitat de modificar les NNSS d’Artà en aquest aspecte, corregint-les.DSC_0120

Pel que fa a les altres al·legacions, les dues primeres: que la carretera de Cala Torta passi a ser titularitat del Consell; i que, juntament amb la carretera de l’Ermita de Betlem Ma-3333, passin a ser catalogades com a “vies parc” i tenguin una limitació de velocitat de 30 km/h, seran objecte d’una moció al plenari de juliol dirigida a formalitzar ambdues sol·licituds.

Tant la concreció de les actuacions sobre el conjunt del tram descobert de La Síquia entre Es Cos i la desembocadura al Torrent des Cocons, com la resolució dels accessos al parc de Bombers i al Punt de Verd (la ubicació dels quals també està pendent de resoldre), com l’accés per a vianants al camp de futbol, queden pendents de resoldre al projecte constructiu. Aina Comas Delgado, regidora d’Alternativa per Artà, ha anunciat que seguirà atentament el projecte per proposar les millores necessàries per afavorir els desplaçaments no motoritzats  i garantir una mobilitat segura i respectuosa amb l’entorn.

A través d’aquest enllaç, podeu accedir a diferents imatges de les zones per on està previst que transcorri la nova ronda o variant.

Projecte de Variant nord: hem presentat al Consell de Mallorca les nostres pròpies al·legacions

DSC_0112A la imatge s’observa, d’esquerra a dreta, l’inici de la carretera a Cala Torta, el camp de futbol, el Parc Verd i Parc de bombers, la benzinera i la carretera a Capdepera. Més a prop, la passarel.la de fusta damunt la Síquia, enmig d’una zona d’horts inundable.

Alternativa per Artà, després d’haver estudiat el document Estudi informatiu per a la determinació de la zona de reserva viària de la variant nord d’Artà, vàrem presentar divendres passat davant del Consell de Mallorca un escrit propi d’al·legacions. No obstant no estar en contra de les proposades per l’Ajuntament, aquestes ens resulten insuficients i la nostra portaveu, Aina Comas, 2a tinenta de batle i regidora de Medi Ambient, Patrimoni i Serveis Socials, es va abstenir per aquest motiu a la reunió de la Junta de Govern Local del dia 30 de març, on s’aprovà el document municipal d’al·legacions.

Resumidament, les nostres al·legacions són aquestes:

Una al·legació prèvia consistent a posar de manifest la possible no-adequació de la documentació al Reglament de l’ús de la llengua catalana dins l’àmbit de la competència del Consell Insular de Mallorca, atès que aquesta està redactada únicament en castellà i no hi ha versió en català, com caldria esperar d’un document encarregat i pagat pel Consell de Mallorca.

On es parla de la carretera de Cala Torta – Cala Mitjana s’oblida que el que apareix com a Carretera del Racó (Parc Natural de Llevant) és un dels accessos més importants al Parc (per Cala Estreta), fet que cal tenir en compte. Aquesta carretera és de titularitat municipal i són moltes les raons per les quals proposam que el Consell de Mallorca n’assumeixi la titularitat. L’Ajuntament no té capacitat econòmica per mantenir-la i el seu estat és molt deficient, gairebé intransitable al darrer tram, tot i ser molt freqüentada pel seu interès turístic, perquè és l’accés, a més del Parc, a les platges de Cala Torta, Cala Mitjana i Cala Estreta, a finques del Govern balear com sa Duaia de Dalt, etc. Consideram no admissible aquesta situació, tractant­-se de platges amb gran afluència de banyistes, per raons de seguretat i d’evacuacions en cas d’accident.

No es té en compte que pel fet de donar accés al Parc Natural de Llevant i al LIC i ZEPA Muntanyes d’Artà, espai de la Xarxa Natura 2000 declarat per a la conservació d’hàbitats i espècies prioritàries, cal garantir la protecció de les espècies. El límit de velocitat és excessivament elevat per a una carretera que travessa un espai natural protegit. Tampoc no es tenen en compte els fluxos de cicloturistes i vianants que utilitzen la Ma-3333 com a via de passeig o esbarjo inclosa dins una ruta cicloturística de la Badia d’Alcúdia. A més, tant la Ma-3333 com la carretera de Cala Torta vénen incloses al Pla Territorial de Mallorca, a la Proposta de xarxa de “vies parc” (pàg. 127-129). Per tot això, tant pels seus usos no motoritzats com pels valors ambientals en els seus traçats, demanam que les vies (Ma-3333 i la carretera de Cala Torta) siguin catalogades com a de molt baixa velocitat contràriament al que es considera.

Podem avançar que en el futur possiblement plantejarem aquestes dues propostes, la sol·licitud de canvi de titularitat de la carretera de Cala Torta i de reducció de velocitat d’aquesta via i la Ma-3333, com a mocions al Ple de l’Ajuntament d’Artà.

Consideram també que caldria revisar el caràcter interurbà de la via Ma-3333, ja que no uneix dues localitats sinó la vila d’Artà, l’ermita de Betlem i l’entrada al Parc Natural de Llevant, a més de connectar la part alta del nucli d’Artà amb la Ma-15. Tenint en compte l’ús urbà de la via i per tant la presència de vianants, consideram prioritari que tengui una voravia protegida i segregada per a vianants.

A l’apartat d’Hidrologia s’afirma que el torrent des Cocons travessa el nucli d’Artà de forma soterrada. Demanam que es revisi aquesta errada material, ja que el que travessa soterradament el nucli urbà d’Artà és la Síquia, amb una conca molt superior a la que es delimita com a «Cuenca 2». Per tant, cal que es tornin a calcular els riscs d’inundació a la part on la nova via travessa la Síquia.

Respecte a l’Alternativa 3: Franja AC-CE, la millor valorada, creiem necessari fer algunes puntualitzacions:

El criteri «Caràcter de l’itinerari» no s’hauria de considerar perquè actua de manera contradictòria amb la finalitat principal de la variant, atès que valora més la llunyania respecte del nucli urbà, quan una de les funcions de la via és la de millorar els accessos a la part alta del nucli urbà.

S’hi planteja fer una nova rotonda a la carretera Artà – Capdepera, però no es defineix què fer amb la cruïlla existent devora la benzinera. Proposam una intersecció que doni accés només al Parc de Bombers i al Parc Verd i que el camp de futbol de ses Pesqueres tengui un accés més pacífic mitjançant un corredor per a vianants que connecti aquesta intersecció amb el camí de fusta, ja que ens preocupa especialment la seguretat dels vianants que utilitzen la passarel·la, que són sobretot infants, joves i persones majors. També demanam que es situï un aparcament davant el camp de ses Pesqueres, ja contemplat a les Normes Subsidiàries.

Cal tenir en consideració que són freqüents els episodis d’avingudes i inundacions a la zona d’horts propera a la intersecció prevista. Convendria aprofitar l’avinentesa d’aquesta obra per «renaturalitzar» la Síquia, almenys des de la intersecció fins al torrent des Cocons.

A través d’aquest enllaç, podeu accedir a diferents imatges de les zones per on està previst que transcorri la nova variant.

Sobre la notícia publicada avui a “Última Hora”

Ens sap molt de greu haver d’externalitzar feines que s’haurien de poder assumir per personal municipal (a l’Ajuntament es compta amb, al menys, dos lletrats del més alt nivell funcionarial i amb funcions que tenen directament a veure amb el patrimoni municipal). No podem, però, assumir més riscs.

A nivell polític, senzillament procuram no badar, a la vista dels efectes molt negatius, per al tema, que ja tenen les “badades” d’anteriors responsables.

L’Ajuntament es veu ara obligat a anar a contrapèl, havent de valorar la interposició d’un contenciós-administratiu, quan aquest hauria hagut de ser el paper, si un cas, de l’Església, en el cas que a l’Ajuntament no s’hagués badat, fent cas a un seguit de precs i avisos, o donant compliment al mandat del Ple amb l’aprovació de la primera Moció amb què s’acordà instar l’equip de govern a inscriure el bé, i si determinats funcionaris haguessin demostrat un poquet de zel i diligència.

UH260316_Noticia_encarrec_advocat_defensaTitularitatSantSalvador

Ple ordinari Gener 2016. Esmenes a Moció d’UIA sobre recuperació de la titularitat de les murades (i recinte) de Sant Salvador

En relació amb la Moció presentada per UIA a la reunió de Comissions Informatives prèvia al Ple d’avui, en què es proposava “Iniciar el Contenciós-Administratiu per tal de recuperar la titularitat pública de les muralles [sic] de Sant Salvador” (abaix, primera imatge).

Aquesta Moció, si s’aprova, haurà quedat substancialment millorada per l’acció de la nostra regidora, informant-la i donant-li més precisió (molt important pel que fa a terminis), a través d’un seguit d’esmenes. Ni més ni menys, amb les nostres aportacions, s’ha millorat i aclarit el QUÈ s’ha de defensar com a propietat pública municipal (Murades i recinte); el QUI és la persona jurídica que ha inscrit primer al Registre el bé (Parròquia de la Transfiguració del Senyor); i el QUAN: data de la inscripció (09-03-2015), i data, en conseqüència, de termini per a la presentació de qualsevol recurs davant l’Administració de Justícia (09-03-2017).

Havent-se assumit el més important de les nostres esmenes, i per no obstaculitzar si no, ben al contrari, col·laborar proactivament també des del Ple en l’objectiu de la defensa de la titularitat pública de les murades i recinte de Sant Salvador, de manera que el màxim òrgan de govern municipal ja s’haurà expressat clarament per segona vegada en aquest sentit, Aina Comes votarà a favor de la Moció finalment presentada (abaix, segona imatge), i encara hi proposarà una nova esmena, consistent en afegir-hi un segon Acord: “Trametre aquest Acord a la Parròquia de la Transfiguració del Senyor, com a part interessada en l’expedient”.

No obstant l’anterior, no podem deixar de lamentar el cinisme que representa la presentació ara d’aquesta Moció per part d’UIA, pretenent atorgar-se iniciativa en la defensa de la titularitat pública municipal de les murades de Sant Salvador i recinte, quan es tracta d’un grup responsable directe que l’Ajuntament es trobi en desavantatge jurídic davant la Parròquia d’Artà en relació amb la titularitat d’aquest important bé immoble, no obstant que aquesta no sol·licità la inscripció al Registre de la propietat fins dia 10 de desembre de 2014, quedant formalitzada aquesta dia 9 de març de 2015. La inscripció d’aquest bé per part de l’Església es va fer en el context d’una inscripció massiva i sistemàtica de béns immobles els darrers mesos de vigència de la modificació aznariana de la Llei Hipotecària que li facilitava la operació, per la qual, segons algunes informacions, s’haurien inscrit aproximadament 500 béns només a l’illa de Mallorca.

Cal recordar que, des de finals d’octubre de 2013, amb la formulació d’un prec per part del representant d’IniciativaVerds (IV) sol·licitant la immatriculació de les murades i recinte de Sant Salvador (el batle d’Artà era llavors J. Alzamora, portaveu d’UIA: en aquells moments responia que “feia temps”, que es traballava en el tema), en al menys dues ocasions més des del Plenari, i sempre a instància dels grups Socialistes d’Artà i IV (a part de multitud de Precs i Preguntes formulades per part d’aquests dos grups, la legislatura passada, a l’oposició), es recordà de manera intensiva a l’equip de govern la necessitat d’efectuar aquesta inscripció al Registre de la Propietat: va ser en forma de presentació d’una Moció conjunta entre tots dos grups, presentada en una primera ocasió el mes de febrer de 2014, i novament, quedant aprovada, el mes de setembre, havent-se donat mig any llarg de marge a l’equip de govern, a sol·licitud seva, deixant la moció damunt la taula, perquè “estaven fent feina en el tema”. La única “feina” que es va demostrar per part de l’anterior equip de govern tot aquell temps, entre el primer Prec en què el tema sortí a la llum pública (octubre de 2013) i la Sol·licitud d’immatriculació feta per la Parròquia de la Transfiguració del Senyor el desembre de 2014, va ser l’encàrrec d’un Informe històric aquell mateix novembre de 2013, que es va rebre a finals de desembre de 2013. A partir d’aquell moment, a part de donar llargues i “badar“, no es té coneixement de cap actuació per part dels responsables municipals, fins a la Providència de Batlia signada dia 20 d’abril de 2015 pel següent Batle d’aquell mateix equip de govern, T. Gili (El Pi), ja massa tard, en base a un Informe de Secretaria de data 15 d’abril del mateix any.

En definitiva, per mor de la desídia i/o irresponsabilitat demostrats per l’anterior equip de govern, des del moment d’assumir l’objectiu de defensar la titularitat pública municipal de les murades i recinte de Sant Salvador com a Tinent de Batle del nou equip de govern conformat el passat mes de juny de 2015 (Socialistes, El Pi i Alternativa per Artà), la nostra representant s’ha vist limitada en les seves possibilitats, a iniciar la preparació, segurament per la via dels tribunals de Justícia, d’una disputa per la titularitat d’aquest bé amb l’Església -amb un termini màxim si acaba en la presentació d’un recurs judicial, fins a març de 2017 (dos anys de marge, a partir de la immatriculació que en féu la Parròquia). El compromís del nostre grup i la nostra regidora envers la defensa de la titularitat pública d’aquest bé és un compromís programàtic de importància prioritària, i ve inclòs també en el Programa conjunt d’actuacions previst en l’actual Pacte de govern municipal amb els grups municipals Socialistes d’Artà i El Pi.

Pel que fa a les esmenes, en la major part assumides a la Moció que finalment es discutirà avui, a la Part expositiva sobre tot es varen dirigir a denominar amb claredat la persona jurídica que ha inscrit les murades i recinte: la Parròquia de la Transfiguració del Senyor, i la data d’aquesta immatriculació, dia 9 de març de 2015, a partir de la qual, com hem dit, computen els terminis per a la presentació de recursos judicials (dades recollides a na nota simple registral en poder dels serveis jurídics de l’Ajuntament, a què UIA hauria pogut tenir accés per a una correcta redacció de la Moció, si ho haguessin sol·licitat).

A la Part dispositiva, es va proposar modificar l’Acord ampliant el ventall de possibles actuacions per a la defensa, dins del marge de temps existent, de la titularitat pública de les murades i recinte de Sant Salvador, a expenses del que puguin recomanar els serveis jurídics finalment, afegint, molt important, la referència al “recinte“, i no només a les Murades:

“Instar l’equip de govern a la defensa de la titularitat pública municipal de les Murades/Muralles i recinte de Sant Salvador, si s’escau, interposant el recurs que pertoqui davant instància judicial, atesa la immatriculació d’aquest bé immoble per part del Bisbat/Parròquia”.

Avui proposarem afegir 2on Acord: “Trametre aquest Acord al Bisbat/Parròquia de la Transfiguració del Senyor, com a part interessada en l’expedient”, considerant que amb aquesta comunicació expressa de l’Acord, essent un Acte impugnable, l’Ajuntament guanya en seguretat jurídica, més encara davant l’horitzó d’un litigi als tribunals de Justícia.

1a. versió de la Moció d’UIA (sense les nostres esmenes):

MocioMuradesUIA_PleArta_Gener2016a_160116

2a. versió de la Moció d’UIA (amb algunes de les nostres esmenes):

MocioMuradesUIA_PleArta_Gener2016bEnllaçam també, per seu interès informatiu, a imatges (1 i 2) del reportatge de Sebastià Sansó publicat a “Diario de Mallorca” dia 5 d’octubre de 2014, sobre la titularitat d’aquest bé